Laden Evenementen

De laatste woensdagavond proberen we de vertaalslag van informeren naar constructief meedenken te maken. Het daarvoor gekozen onderwerp is waarschijnlijk niemand vreemd: Dure geneesmiddelen. Een grote uitdaging voor alle betrokken partijen.

We starten de avond met Roos Leber, directeur Finance & Control in het AMC. De complexe zorg en de academie zijn nauw met elkaar verbonden. Eén van de gevolgen hiervan is dat dure geneesmiddelen veelal in de academische ziekenhuizen worden toegediend. Dit legt een behoorlijke druk op het budget van een academisch centrum. Roos zal ons uitleggen hoe hiermee wordt omgegaan. Vervolgens zal Job Kievit, hoogleraar kwaliteit van zorg en chirurg in het LUMC, ons vertellen hoe bepaalde dingen wel of niet in het basispakket terecht komen. Job heeft zitting in de Adviescommissie Pakket (ACP) voor Zorginstituut Nederland en zal met deze expertise licht schijnen op de moeilijke keuzes die met het samenstellen van dit pakket samenhangen. Na de pauze duiken we verder de diepte in. Dure geneesmiddelen, een groot probleem voor onze maatschappij. De focus zal liggen op de manier waarop een oplossing vorm geven kan worden. Oplossen gaan we het deze avond niet, maar dit gesprek vormt de manier voor jonge artsen inzicht te krijgen in de belangen van de verschillende stakeholders.

Programma

Tijd Omschrijving
18.30 – 19.00 Inschrijving & ontvangst met broodjes
19.00 – 19.05 Opening
Moderator: Matthijs Versteegh
19.05 – 19.35 Verdeling van het budget in een academische instelling
Mw. Drs. R. (Roos) Leber, directeur Finance & Control AMC
19.35 – 20.05 Wat hoort er in het basispakket van onze zorg?
Dhr. Prof. Dr. J. (Job) Kievit, Hoogleraar Kwaliteit van Zorg en chirurg LUMC
20.05 – 20.15 Medical Business Education & Medical Business Projects
20.30 – 20.30 Pauze
20.30 – 21.45 Rondetafeldebat; Dure geneesmiddelen, alle stakeholders om tafel
Mw. Prof. Dr. P.L. (Pauline) Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
moderator
Dhr. Drs. H. (Huib) Kooijman, hoofd organisatie financiële arrangementen geneesmiddelen VWS
in de rol van de overheid
Dhr. Prof. Dr. W. (Wim) van Harten, CEO Rijnstate ziekenhuis
in de rol van ziekenhuisbestuurder
Dhr. Dr. H. (Haiko) Bloemendal, internist-oncoloog Meander ziekenhuis
in de rol van medicus
Dhr. Drs. M. (Maarten) Loof, Zorginkoper medisch specialistische zorg bij coöperatie VGZ
in de rol van zorgverzekeraar
Dhr. Drs. E. (Eelko) den Breejen, governmental affairs & access manager Roche
in de rol van farmaceut
Dhr. W. (Wim) Leereveld, oprichter Access to Medicine Index
in de rol van change maker
21.45 – 22.00 Afsluiting
Moderator Pauline Meurs
22.00 – 23.00 Borrel


Sprekers

Matthijs Versteegh

Matthijs Versteegh

Business Director bij het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA)

Matthijs Versteegh (Utrecht, 1984) is business director bij het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Matthijs werkte van 2012 tot en met 2014 als adviseur bij internationaal adviesbureau Ecorys. Daarvoor promoveerde hij in de gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Quality of life in economic evaluations of health’. Hij is lid van de EuroQol Research Foundation en de Jonge Zorgdenktank.

Roos Leber

Roos Leber

Directeur Finance & Control van het AMC

Roos Leber is directeur Finance & Control van het AMC. Zij studeerde af als gezondheidswetenschapper waarna haar bestuurlijke carrière verder gestalte kreeg bij de ABN Amro bank. Sinds Januari 2015 is zij werkzaam als directeur Finance & Control in het AMC Amsterdam. In een gezondheidszorg waar dreigende schaarste een steeds grotere rol zal spelen ten aanzien van zowel geld als personeel, begeeft zij zich als Financial in het spanningsveld tussen de machtige farmaceutische industrie enerzijds en een veeleisende samenleving en complexe gezondheidszorg anderzijds.

Job Kievit

Job Kievit

Chirurg en hoogleraar Kwaliteit van Zorg in het Leids Universitair Medisch Centrum

Job Kievit is chirurg en hoogleraar Kwaliteit van Zorg in het Leids Universitair Medisch Centrum.
Voorafgaand aan dit hoogleraarschap, in het kader waarvan hij in 2013 zijn tweede oratie hield, was hij 16 jaar hoogleraar Medische Besliskunde aan dezelfde universiteit. Als hoogleraar is hij hoofd van het LUMC-Kwaliteit van Zorg-Instituut, als chirurg was hij sectiehoofd van de endocriene en hoofd/hals-chirurgie.

Vanuit zijn combinatie van expertises houdt hij zich al lang bezig met kwaliteit en doelmatigheid van zorg, zowel lokaal in het LUMC, landelijk als internationaal. Het spanningsveld tussen het macro- en microniveau van de zorg, tussen beleid enerzijds en het perspectief van de individuele patiënt en diens hulpverlener anderzijds, heeft daarbij zijn bijzondere aandacht. Job Kievit is/was lid diverse landelijke commissies, waaronder de Gezondheidsraad, de RGO, de Advies Commissie Pakket (ACP) van het Zorg Instituut Nederland (ZINL), het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg, en de Stuurgroep Passende Zorg rond het Levenseinde van de KNMG.

Hij zal gedurende zijn voordracht onder andere spreken over zijn rol als lid van de Advies Commissie Pakket van het Zorg Instituut Nederland. Hij zal de beslisvorming omtrent welke behandelingen in het basispakket terecht komen, toelichten. Ook spreekt hij over de moeilijke keuzes bij tot stand komen bij deze beslissingen

Pauline Meurs

Pauline Meurs

Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Pauline Meurs is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast is zij hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens directeur van het door haar opgerichte Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Daarnaast is zij lid van de raden van bestuur van het AMC en CZ en was zij tot mei 2015 voorzitter van de raad van bestuur van ZonMw.

Huib Kooijman

Huib Kooijman

Kwartiermaker / Hoofd van de VWS Organisatie voor Financiële Arrangementen Geneesmiddelen

Huib Kooijman is hoofd van de VWS Organisatie voor Financiële Arrangementen Geneesmiddelen. Vanuit deze positie en met bijbehorende expertise zal hij deelnemen aan ons debat over de financiering van dure geneesmiddelen.

Van 2006 tot 2013 was hij vanuit het farmaciedossier actief op het vlak van het zorgverzekeringsstelsel en marktordening met focus op (verandertrajecten in) bekostiging, pakketbeheer en kwaliteit/doelmatigheid in zowel in eerstelijns farmaceutische en tweedelijns medisch-specialistische zorg.

Tot 2006 was Huib Kooijman als farmaceutisch professional werkzaam op het gebied van internationaal clinical trial management, medical affairs, health technology assessment, health economics, diagnostics, strategic consultancy voor industrie en overheid en corporate/public affairs.

Wim van Harten

Wim van Harten

Voorzitter RvB Rijnstate ziekenhuis

Per 15 december 2015 is Wim Van Harten voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. Daarvoor was hij bijna 15 jaar werkzaam als lid van de Raad van Bestuur van het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek, dat bestaat uit een ziekenhuis en het onderzoekscentrum het Nederlands Kanker Instituut. Hier gaf hij invulling aan een brede portefeuille (onder andere bouw, financiën, interne organisatie en HR). Tevens is actief als wetenschappelijk groepsleider en is hij hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Zorgtechnologie aan de Universiteit Twente. Recent heeft hij in The Lancet Oncology een vergelijking van kosten van kanker medicatie in verschillende Europese landen uiteengezet. Deze kennis in combinatie met zijn ruime ervaring als ziekenhuis bestuurder aangaande financiën in de zorg, maken hem een gewilde gast.

Haiko Bloemendal

Haiko Bloemendal

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Haiko Bloemendal is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. Daarnaast is hij werkzaam als oncoloog en was hij tot januari 2016 voorzitter van de Medische Staf van het Meander Medisch centrum.

Dr. Bloemendal, sinds 2005 werkzaam als internist-oncoloog bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Van 2002 tot 2005 was bij als internist-oncoloog werkzaam bij het UMC Utrecht. In 2005 promoveerde hij eveneens in Utrecht op onderzoek naar de rol van humane monoclonale antilichamen bij de behandeling van kanker.

Momenteel is hij één dag in de week werkzaam bij het UMC Utrecht voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen de medische oncologie is ‘prostaatcarcinoom’ zijn aandachtsgebied.

Per 1 februari 2016 is Haiko aangetreden als nieuwe voorzitter van de NVMO. Als nieuwe NVMO-voorzitter is hij tevens toegetreden tot de commissie BOM. Ook zal hij zitting nemen in het SONCOS bestuur.

Maarten Loof

Maarten Loof

Zorginkoper medisch specialistische zorg bij coöperatie VGZ

De afgelopen jaren werkte Maarten Loof bij CZ, Delta Loyd en OHRA als zorginkoper farmacie. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het inkoopbeleid op het gebied van farmacie, en daarnaast fungeerde hij ook als adviseur met een specifieke expertise op het gebied van (het) geneesmiddelen(beleid). Vanuit deze rol onderhandelde hij met apothekers, ziekenhuizen en farmaceuten. Zijn professionele werkzaamheden combineerde hij met de master Health economics, Politics and Laws aan de Erasmus Universiteit, waarbij hij zich specialiseerde in de Pharmaceutical Market.

Sinds 2014 is hij bij coöperatie VGZ werkzaam als zorginkoper medisch specialistische zorg. Zijn takenpakket omvat het contracteren van specialistische zorg bij ziekenhuizen met als belangrijkste taak het onderhandelen over prijs, kwaliteit en voorwaarden van de zorg. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is de specialistische farmacie en vanuit dit kader houdt hij zich bezig met de beleidsontwikkeling van dure geneesmiddelen.

Eelko den Breejen

Eelko den Breejen

Governmental Affairs & Access Manager Roche Nederland

Eelko heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, met als richting Health Economics, Policy and Law.
Na zijn afstuderen startte Eelko zijn carrière in een groot ziekenhuis als organisatieadviseur, om vervolgens als docent en onderzoeker aan de slag te gaan aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van diezelfde Erasmus Universiteit.

Na drie jaar in de academie sloot Eelko zich aan bij een consultancyfirma, zich richtend op Market Access trajecten van medische bedrijven, waaronder Roche. Na een intensieve samenwerking met de Market Acces afdeling volgde de overstap naar Roche in 2013. Sinds 2015 is Eelko werkzaam als Govermental Affairs & Access Manager. Vanuit zijn functie zorgt Eelko ervoor dat de geneesmiddelen van Roche toegankelijk zijn voor de patiënten die het nodig hebben. Een goede samenwerking met zorgverzekeraars, ziekenhuizen en overheid is daarbij cruciaal.

Wim Leereveld

Wim Leereveld

Oprichter Access to Medicine Foundation

In 2003 richtte Wim Leereveld de Access to Medicine Foundation op met als doel het aanzetten van de farmaceutische industrie tot het beschikbaar maken van medicijnen onder de 2 miljard mensen die wereldwijd onvoldoende of geen gezondheidszorg krijgen. Na de eerste Access to Medicine Index, gepubliceerd in 2008, groeide de Index uit tot toonaangevende lijst in de internationale farmaceutische wereld. De Index werkt als katalysator voor gedragsverandering van de farmaceuten in het vinden van oplossingen om de allerarmsten te bereiken en verschijnt elke 2 jaar. Bill Gates is inmiddels medefinancier van de stichting, net als de Nederlandse en Britse overheid. Momenteel focust Leereveld zich, naast zijn rol in de Supervisory Board van de Foundation, op hoe we samen met het bedrijfsleven de grote uitdagingen van deze tijd kunnen aangaan, zoals vastgelegd in de Sustainable Development Goals.