Privacy verklaring

Stichting Medical Business is opgericht met als doel een nieuwe generatie artsen uit te dagen om de bestuurlijke, organisatorische en financiële uitdagingen van de zorg tot hun verantwoordelijkheden te rekenen. Immers, een basisbegrip van hoe een organisatie werkt en welke financiële kwesties een rol spelen is onontbeerlijk om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen; de arts als professional in the lead. Bij het organiseren van onze evenementen worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Medical Business verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (bij aankopen)
– BIG-nummer (in geval van accreditatie)
– Werkgever

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Medical Business baseert zich bij verzameling van persoonsgegevens van samenwerkingspartners, bestuursleden en deelnemers op de grondslag uitvoering overeenkomst. Zonder verwerking van de persoonsgegevens kunnen wij de samenwerkingspartners, bestuursleden en deelnemers niet informeren over onze activiteiten en diensten. Bij de verzameling van persoonsgegevens van alumni baseert Stichting Medical Business zich op de grondslag toestemming.

Stichting Medical Business verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het leveren van onze diensten, zoals een masterclass, carrière-avond of project
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Het verzenden of betalen van rekeningen
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Het onderhouden van contact met samenwerkingspartners
– Onderhouden van een alumni-netwerk bestaande uit deelnemers, commissie- en bestuursleden
– Selecteren en uitnodigen van kandidaten voor commissies, besturen en projecten
– Het voldoen aan wet- en regelgeving

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Medical Business maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Medical Business) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Medical Business bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– Contactgegevens deelnemers activiteiten van Stichting Medical Business (o.a. masterclass, carrière-avond of project); bewaartermijn van 2 maanden na voltooiing van de activiteit
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of activiteiten; bewaartermijn van 2 maanden na voltooiing van de dienst en/of activiteiten
– Het onderhouden van contact met leveranciers, sprekers en samenwerkingspartners; bewaartermijn van 2 maanden
– Selecteren en uitnodigen van kandidaten voor commissies, besturen en projecten; bewaartermijn van 2 maanden
– Het verzenden of betalen van rekeningen; bewaartermijn van 7 jaar (op verzoek van de Belastingdienst)
– Het voldoen aan wet- en regelgeving; bewaartermijn van 7 jaar (op verzoek van de Belastingdienst)
– Verzenden van onze nieuwsbrief; geen bewaartermijn, uitschrijving is mogelijk via iedere nieuwsbrief of via info@medicalbusiness.nl.
– Onderhouden van een alumni-netwerk bestaande uit deelnemers, commissie- en bestuursleden; geen bewaartermijn, uitschrijving is mogelijk via iedere nieuwsbrief of via info@medicalbusiness.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Medical Business verstrekt uitsluitend aan derden met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een project zullen de contactgegevens van de deelnemer worden verstrekt aan de opdrachtgever. Contactgegevens op facturen zullen worden bewaard in het kader van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst. Bij alles geldt dat uw gegevens alleen worden bewaard en gebruikt voor de doelen die hierboven zijn genoemd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Medical Business gebruikt alleen technische en functionele cookies. Verder gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Medical Business neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@medicalbusiness.nl

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Medical Business en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar info@medicalbusiness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij een bewijs vragen van uw identiteit. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen met onderstaande contactgegevens. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet lukt, kunt u zich altijd wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Stichting Medical Business
Jekerstraat 4BS, 3521 EG, Utrecht
info@medicalbusiness.nl