Laden Evenementen

De derde avond staat in het teken van innovatie in de gezondheidszorg. Het gaat deze avond om vernieuwende initiatieven die zullen bijdragen aan een betere, toegankelijke en betaalbare zorg. Experts op het gebied van zorg 2.0 zullen komen vertellen over hun al dan niet technische innovaties. Hierbij moet je denken aan nieuwe producten als Google glass en hospitainer, maar ook ook onderwerken als e-health, lean six sigma en health apps komen aan bod. Als laatste zal de stap van innovatief idee naar implementatie in de gezondheidszorg nader worden belicht.

Opening en uiteenzetting over innovatie in de zorg.

Lucien Engelen zal deze laatste avond openen en vertellen wat er de komende tijd op technisch gebied zal veranderen. Met name de participatie van de patiënten, het delen van data met behulp van nieuwe medical devices die de patiënt zelf kan gebruiken bij bijvoorbeeld zelfdiagnose of zelfmonitoring zullen de rol van de patiënt doen veranderen. Als prachtig voorbeeld daarbij kan Parkinsonnet genoemd worden. Tijdens TEDx Maastricht en Nijmegen heeft Lucien sprekers uitgenodigd: artsen, niet-artsen en patiënten, die zich in de voorhoede bevinden van deze nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkeling van sustainable healthcare is een van de speerpunten van het Reshape center waar Lucien directeur van is. Hij zal ons ook vertellen hoe Google glass eventuele mogelijkheden biedt voor toepassingen in de zorg op het gebied van onderwijs en als ondersteunend device voor de medisch specialist.

E-Health

Vervolgens zal worden ingegaan op het concept e-health. Wat is e-Health en welke initiatieven bestaan er in Nederland? Hoe is e-Health juridisch geregeld, wat is het potentieel van e-Health en hoe zet je een e-Health idee op? Daan Dohmen is gepromoveerd op de implementatie van e-Health en neemt ons mee in het verhaal over hoe hij met zijn bedrijf e-Health toepast om ervoor te zorgen dat ouderen langer en veiliger zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zal hij een nieuwe ontwikkeling met ons delen waarmee in de toekomst binnen ziekenhuizen een specifiek probleem kan worden verkleind.

Innovatiepitches

Innovatiepitch 1: Pharmafilter

Pharmafilter is een gepatenteerd integraal concept voor de verzorging, afvalverwerking en zuivering van afvalwater ten behoeve van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Pharmafilter is voor de patiënt en het verplegend personeel schoner, efficiënter en gemakkelijker door het gebruik van biologisch afbreekbare disposables en het op de afdeling vermalen en via de riolering afvoeren van afval, waardoor er minder contactmomenten met besmet materiaal overblijven. Ter plekke wordt vast afval vergist en het rioolwater gezuiverd en ontdaan van alle schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu. In het water zijn na zuivering geen medicijnen, ziektekiemen, cytostatica, röntgencontrastvloeistof en hormoon verstorende stoffen aantoonbaar. http://www.pharmafilter.nl

Innovatiepitch 2: Valuecare

Zorginstellingen worden bekostigd op basis van (eind)prestaties in plaats van een vast budget. De inkomsten zijn onzeker. Veel instellingen zijn gedwongen financiële noodmaatregelen te treffen, omdat er door de complexiteit van het systeem en het ontbreken van tijdig inzicht in omzetontwikkeling financiële risico’s ontstaan. ValueCare heeft samen met een ziekenhuis de omzetmonitor ontwikkeld die op basis van geavanceerde technieken en rekenmethoden op ieder gewenst moment inzicht geeft in de (verwachte) omzetontwikkeling over het lopende en volgende jaar. Afwijkingen tussen afspraken met de zorgverzekeraars en geleverde prestaties worden tijdig teruggekoppeld aan de verantwoordelijke medewerker. Omzetbewaking, zodat de zorg kan zorgen. http://www.valuecare.nl

Innovatiepitch 3: Wat kost de zorg

Watkostdezorg.nl maakt de verschillen in tarieven tussen ziekenhuizen transparant. Zo kan een behandeling in het ene ziekenhuis vele male voordeliger zijn in het ziekenhuis een paar kilometer verderop. Het is belangrijk voor verzekerden om inzicht te krijgen in deze verschillen, mede omdat we steeds meer zorg uit eigen zak betalen. Deze verschillen zijn voor de normale burger slecht inzichtelijk. Watkostdezorg.nl geeft inzicht in de prijsverschillen tussen de 100 meest voorkomende behandelingen. http://www.watkostdezorg.nl

Innovatiepitch 4: BigMove

Sommige patiënten met psychische stoornissen hebben onvoldoende baat bij individuele behandeling in de reguliere GGZ. Voor deze mensen, die vaak te maken hebben met een combinatie van psychische, somatische en sociale problematiek, biedt BigMove een GGZ-behandeling van 6 maanden. BigMove verleidt deelnemers om in actie te komen, ter verbetering van hun psychisch functioneren, (ervaren) gezondheid, en herstel van persoonlijke identiteit en maatschappelijke rollen. http://www.bigmove.nu

Medical Business Projects

Medical Business projects (MBP) is een onderdeel van de stichting Medical Business en heeft als doel verbeteringen binnen de zorg te realiseren, om zo te komen tot betere patiëntenzorg, efficiënter gebruik van (financiële) middelen en een prettiger werkklimaat voor artsen. Dit willen wij bereiken door het faciliteren van een platform voor teams dat verbetermogelijkheden in zorgprocessen of op afdelingen kan opsporen, uitdagingen kan analyseren en verbeteringen daadwerkelijk gaat doorvoeren. Heb jij interesse om na de masterclass deel te nemen aan dit unieke concept? Ons plan is om na de masterclass van start te gaan met het selecteren van deelnemers die we koppelen aan een uitdagend project bij een vakgroep van een zorginstelling. De basis voor de projecten ontstaat vanuit medisch perspectief. Medical Business Projects slaat hierbij de benodigde brug tussen de medische en bedrijfskundige wereld. MBP zal tijdens de presentatie uitleg geven over het eerst komende project en hoe jij deel kan gaan uitmaken van dit unieke concept.

Programma

Tijd Omschrijving
18.30 – 19.00 Inloop met broodjes en drankjes
19.00 – 19.15 Opening van de Masterclass
19.15 – 19.45 Innovatie in de zorg
Lucien Engelen
19.45 – 20.15 E-Health
Daan Dohmen
20.15 – 20.30 Pauze
20.30 – 20.40 Innovatiepitch 1: Pharmafilter
20.40 – 20.50 Innovatiepitch 2: Valuecare
20.50 – 21.00 Innovatiepitch 3: Wat kost de zorg
21.00 – 21.10 Innovatiepitch 4: BigMove
21.10 – 21.50 Medical Business Projects
21.50 – 23.00 Afsluitende borrel en ruimte voor eventuele uitloop


Sprekers

Lucien Engelen

Lucien Engelen

Director Radboud REshape & Innovation Center at Radboud University Medical Center

Lucien Engelen (1962) is directeur van het door hem opgerichte Radboud REshape & Innovation Center – onderdeel van het Radboud UMC te Nijmegen (RUNMC). Dit innovatiecentrum volgt trends, creëert en test innovaties in en voor de gezondheidszorg.

Hij is tevens Hoofd van de Acute Zorgregio Oost en adviseur van de Raad van Bestuur bij het RUNMC. Lucien is expert op het gebied van Zorg 2.0. Daarnaast is hij initiator van TEDxMaastricht ‘the Future of Health’, TEDxNijmengen, faculty bij de FutureMed track van de Singularity University in Silicon Valley en mentor bij Health StartupBootCamp.

Lucien is een Google Glass explorer for Health(care) en hij test deze technische innovatie momenteel bij operaties, in de traumahelikopter, ambulance, de thuiszorg en bij de huisarts.

Zijn motto is: stop talking, start doing, en het concept Patients Included is daar een goed voorbeeld van. Naast al deze werkzaamheden schrijft Lucien op dit moment een boek over eHealth en sinds januari 2014 is hij ook 1 dag per week werkzaam bij NICTIZ (Nationaal ICT Instituut in de Zorg), als Chief Imagineer

Daan Dohmen

Daan Dohmen

CEO Focus Cura

Daan Dohmen (1979) werd uitgeloot voor de studie geneeskunde en besloot in Twente een nieuwe opleiding technische bedrijfskunde (inmiddels technisch geneeskunde genaamd) te volgen. In 2004 is hij voor zichzelf begonnen en heeft hij zijn bedrijf Focus Cura opgericht. Hij wilde hierbij de kloof tussen zorg en technologie verkleinen en mensen langer zelfstandig thuis laten wonen met behulp van techniek en innovatie.

Dohmen bedacht onder andere Zorg op Afstand: via videocontact en telemonitoring worden mensen met bijvoorbeeld dementie, hartfalen of copd (longemfyseem) thuis begeleid. Hij is van mening dat het vinden en behouden van de juiste mensen essentieel is voor het succes en de verdere groei van het bedrijf.

Met zijn bedrijf Focus Cura, staat hij al 5 jaar in de lijst van snelst groeiende Nederlandse ondernemingen (FD Gazellen), hij werd “Ondernemer van het jaar” (2010) en Focus Cura werd benoemd tot “Meest innovatieve Nederlands bedrijf” (2011). In december 2012 promoveerde hij cum laude op zijn proefschrift ‘De ‘e’ van e-Health’. Verder is Dohmen initiatiefnemer van het (virtuele) netwerk “Futurelab voor de Zorg” waar (jonge) ambitieuze studenten en wetenschappers elkaar kunnen vinden om enthousiast te worden voor kennisdeling over innovatie in de gezondheidszorg.

Deel dit verhaal, kies je platform!